Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Coșul meu

0 produse

Promotie 21 Sep - 31 Oct 2019

Castigatorul campaniei: Alexandru Hagea


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

”Cumpara si poti castiga cu CasaTehnica!”

Perioada campaniei: 20.09.2019- 31.10.2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala „Cumpara si poti castiga cu CasaTehnica!” este organizata de societatea Fraimar PRO S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Intr. Iuliu Valaori NR. 9 Ap. 9 Sector 3 Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/18537/2018, cod unic de înregistrare RO40094446, denumita in continuare "Organizatorul”

1.2. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Regulamentul si eventualele acte aditionale vor fi disponibile in mod gratuit pe site-ul www.casatehnica.ro, oricarei persoane interesate, si pe https://www.facebook.com/CasaTehnica/. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania promotionala va avea loc in perioada 20.09.2019 (ora 00:00:00, ora Romaniei) - 31.10.2019 (ora 23:59:59, ora Romaniei), urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinul online www.casatehnica.ro, conform programului de functionare al Magazinului denumit in continuare “Magazinul participant”.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta campanie promotionala pot participa persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani, impliniti pana la data inceperii campaniei, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, clienţi ai magazinelor participante, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

3.2. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii magazinelor participante, ai Organizatorului si ai Beneficiarului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

3.3. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, iar Organizatorului i s-a adus la cunostinta acest fapt in mod neechivoc, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1. La aceasta campanie participa toate produsele disponibile la vanzare in magazinul online www.casatehnica.ro. Acestea vor fi numite in acest regulament “Produse Participante”.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

5.1. Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze intr-o singura achizitie din magazinul participant, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei, unul sau mai multe produse in valoare de minim 500 RON.

5.2. Toti cumparatorii de pe site-ul www.casatehnica.ro cu drept de participare conform sectiunii 3, ce achizitioneaza in cadrul perioadei promotionale mentionate la Sectiunea 2, produsele participante conform sectiunii 4, si respecta mecanismul participarii la Campania promotionala conform seciunea 5

5.3. Data emiterii Comanzii sau Bonului fiscal sau Facturii trebuie sa se incadreze in perioada promotiei.

5.4. Cumparatorii care au facut in perioada campaniei una sau mai multe achizitii care respecta sectiuniile 2,3,4 si 5 din prezentul regulament vor putea participa la tombola cu fiecare Factura in parte crescandu-si astfel sansele de castig.

5.5 Comenzile care s-au emis in perioada promotionala conform sectiunii 2 din prezentul regulament, vor avea drept de participare doar in cazul in care ele au fost finalizate prin livrarea si emiterea unei facturi fiscale care sa autentifice vanzarea, in termen de maxim 10 zile de la data de final a promotiei.

5.6 In cazul in care castigatorul, decide returul sau refuzul produselor achizitionate initial ce l-au calificat la participarea in aceasta campanie, acesta este obligat sa returneze si premiul prevazut in campanie pierzandu-si dreptul initial de participare.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI

6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se va acorda, prin tragere la sorti, 1 premiu constand intr-o Statie de monitorizare a calitatii aerului de la Netatmo in valoare de 350 RON.

6.2. Premiul acordat se poate inlocui la cerere cu un voucher CasaTehnica in valoare maxima de 350 RON ce poate fi utilizat pe siteul www.casatehnica.ro cu o perioada de valabilitate maxima pana la 31 Decembrie 2019. Nu se poate acorda contravaloarea premiului in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Pentru a participa la prezenta campanie, in vederea acordarii premiilor, Participantii trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a. sa fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile Sect. 3. de mai sus;

b. sa comande sau sa cumpere din magazinele participante, orice produs conform sectiunii 4

c. sa indeplineasca mecanismul participarii conform sectiunii 5

7.2. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, efectuata prin mijloace electronice, in data de 15 Noiembrie 2019 in prezenta unui avocat sau notar.

Baza de date pentru extragere va cuprinde toate participarile valide din perioada Campaniei. Pentru fiecare premiu se vor extrage si cate două (2) rezerve. După extragerea câştigătorilor se vor extrage rezervele aferente.

7.3. Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon folosit la inscriere in Campanie (cel de pe care a fost transmis SMS-ul), in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru a fi informati în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare.

7.4. In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala ce are numarul folosit la inscrierea in Campanie si care atesta achizitionarea a minim unui produs participant in perioada campaniei promotionale, dintr-unul din magazinele participante.

7.5. Premiile vor fi trimise de catre Organizator, prin intermediul serviciilor postale sau de curierat, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor. Odata cu trimiterea premiului, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

7.6. In cazul in care numarul premiilor alocate va fi mai mare decat numarul premiilor validate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

7.7. Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe https://www.facebook.com/casatehnica/ sip e site www.casatehnica.ro, in maxim 30 zile calendaristice de la data validarii finale a castigatorilor.

7.8. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date, documente sau informatii incorecte si/sau false.

7.9. Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte si/sau servicii a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora altcumva decat cum este specificat in paragraful 6.2.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

8.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul IV – Impozitul pe venit din Codul Fiscal din 2019 – Capitolul VIII, art. 108 – 110, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

9.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare este disponibil gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a concursului pe https://www.facebook.com/casatehnica/ precum si pe www.casatehnica.ro.

9.2. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

9.3. Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg, respecta si se conformează tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.

9.4. Participarea la această promotie presupune cunoaşterea, intelegerea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

9.5. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

9.6. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 7 (sapte) zile dupa incheierea campaniei. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Contestatiile pot fi trimise in scris catre: contact@casatehnica.ro.

9.7. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016, („RGPD”), Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

11.2 Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

1. Organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul careia Organizatorul, acorda castigatorilor, conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate.

11.3 Datele cu caracter personal prelucrate

1. Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): - de la participanti: numar de telefon - de la castigatori: nume, prenume, numar telefon, adresa postala la care doresc sa primeasca premiul

11.4 Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza:

1. consimtamantul participantilor, acordat implicit prin participarea la promotie;

2. obligația legală de a publica numele câștigătorilor.

11.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin trimiterea datelor, documentelor online prin achizitionarea produselor de pe www.casatehnica.ro sau telefonic.

11.6 Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor sale si pentru indeplinirea scopului mentionat mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. Organizatorul va face public numai numele si prenumele castigatorilor, pentru a fi aduse la cunostinta publicului. Datele cu caracter personal ale participantilor care nu au fost declarati castigatori sau alte date cu caracter personal ale castigatorilor decat cele mentionate anterior (nume si prenume) vor fi prelucrate numai de Organizator.

11.7 Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei, datele vor fi prelucrate pana la indeplinirea scopului Campaniei si pe perioada legala impusa de legislatia fiscala in legatura cu cheltuiala deductibila a premiilor acordate. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse.

11.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal: Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege.

11.9 Drepturile participantilor: In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand

(i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizatorsunt inexacte, pana la rectificarea acestora;
(ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste ca Organizatorul sa stearga datele;
(iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
(iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;

d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea

(i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori

(ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului indicate la art. 1.1.

11.10 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului, cu folosirea datelor de contact indicate la art. 1.1. Datele personale sunt prelucrate in scopul desfăşurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunţării publice a participanţilor castigatori, precum si in materia arhivarii.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

12.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

12.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lor, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora/cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor Campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE

13.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise.

13.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- comenzile care nu au fost trimise in perioada promotionala;
- bonurile fiscale/facturile fiscale deteriorate, falsificate sau pierdute din vina participantilor in campania promotionala;
- defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de internet sau de telefonie mobile Orange, Vodafone, Telekom sau Digi Mobil sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;
- mesajele trimise care nu contin toate datele obligatorii si/sau care contin informatii eronate, incomplete sau false;
- imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu depind de Organizator
- calitatea (vicii ascunse) premiilor oferite in Campanie;
- calitatea serviciilor societatilor de curierat (e.g. eventuale intarzieri, deteriorari etc.) prin intermediul carora se vor preda premiile.

13.3. Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele lipse de stoc pe anumite produse in perioada promotionala pe care un client ar fi droit sa le achizitioneze

13.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

13.5. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat, cu exceptia raspunderii care poate fi angajata conform legii aplicabile referitoare la protectia consumatorilor pentru produsele Organizatorului.